GDPR Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spoločnosť ALASKA FOODS s.r.o. pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám ako dotknutej osobe, sprístupňuje potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v dokumente nižšie.

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa ALASKA FOODS s.r.o. a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Stiahnuť dokument GDPR vo formáte pdf